Epigenetic Regulation of Gene Activity in Epithelial Cells of Nasal Mucous Membrane in Patients with Polypous Rhinosinusitis

Keywords: aspirin-intolerant polypous rhinosinusitis, epigenetic regulation

Abstract

Nowadays, a wide clinico-laboratory polymorphism of “polypous rhinosinusitis” is observed. It suggests the potential role of heredity in the formation of the disease indicating the necessity of studying the role of genetic factor in the formation of various clinico-pathogenic variants of polyposis in detail.

The objective of the research was to study the degree of functional abnormalities in the epithelial cell genome of the nasal mucous membrane in patients with polypous rhinosinusitis using the cytogenetic methods.

Materials and methods.The article presents the results of cytogenetic study of 70 patients with various types of polypous rhinosinusitis (aspirin-intolerant and allergic). Hereditary predisposition to the disease was determined applying clinical and genealogical analysis.

Results.Significant differences in the quantitative characteristics of the functional state of the nasal epithelial cell genome by the criterion of chromatization indices, the nucleolar index, the indices of the heteropyknotic X chromosome and pathologically altered nuclei were found in patients with aspirin-intolerant polypous rhinosinusitis as compared to those with allergic polypous rhinosinusitis as well as the control group.The identified changes serve as a criterion of the reduction in the activity of the transcriptional-translational processes in aspirin-intolerant polypous rhinosinusitis.

Conclusions.The studied changes in the parameters of the functional state of the epithelial cell genome in the nasal mucous membrane provided an objective confirmation of hypothesis about epigenetic nature of pathology formation.

References

Bochkov NP, Zakharov AF, Ivanov VI. Klinicheskaya genetika. Moscow: Meditsina; c1997. 288p

Veltishchev YuE, Bochkov NP. Nasledstvennaya patologiya cheloveka: v 2 t. Moscow: AMN SSSR; c1992. 523p

Hrechanina OYa. Problemy klinichnoii henetyky. Metabolichni khvoroby -pidkhody do diahnostyky ta likuvannia. In: 3-i ziizd medychnykh henetykiv Ukraiiny: Zb. tez i dopov Lviv: 2002. p. 17

Kapranov NI. Epidemiologiya kliniko-geneticheskikh osobennostey lecheniya i reabilitatsiyi v nachale mukovistsidoza. Ros. vestn. perinatologiyi i pediatriyi. 1997;2(42):16–23

Korochkin LI. Chto takoe epigenetika. Genetika. 2006;9:1156–1164

Koshel IV. Dependence of constitutive cyclooxygenase expression level in tissues of nasal cavity from nasal polyposis type. Otorinolaringologiya. Vostochnaya Yevropa. 2016;1(6):20–30

Koshel IV. Nasledstvennaya sklonnost k khronicheskomu polipoznomu rinosinusitu v raznykh klincheskikh gruppakh po dannym kliniko-genealogicheskogo anamneza. Pediatriya. Vostochnaya Yevropa. 2016;3(4):389–398

Koshel IV. Chronic productive rhinosinusitises: features and diagnostics [manuscript]. Kyiv: 2010. 28p

Molekularnaya patologiya belka. Zabolotnyy DI , editor. Kyiv: Logos; c2008. 236p

Nazarenko SA. Epigeneticheskaya regulatsiya aktivnosti genov i ee evolyutsiya. Med. genetika. 2003;3(2):82–93

Neiko YeM, Kovalchuk LYe, Cherniuk NV. Epihenetychni mekhanizmy rehuliatsii aktyvnosti heniv i multyfaktorni khvoroby. Galic'kij likars'kij visnik. 2007;1:108–112

Popovych VI, Kovalchuk LE, Chernyuk NV, Popovych IV, Fishchuk RM. Epigenetic regulation of gene activity of epithelial cells from mucous membrane of nasal and oral cavities. Rynolohiia. 2007;1:14–19

Razin SV. Prostranstvennaya organizatsiya eukarioticheskogo genoma i rabota epigeneticheskikh mekhanizmov. Genetika. 2006;42(9):1605–1611. [PMid: 17326380]

Gogunskaya IV, Zabrodskaya LV, Zabolotna DD, Smagina TV, Nesterchuk VI. Current approach to diagnostics and treatment of allergic diseases of airways. Rynolohiia. 2006;2:3–10

Troitskiy GV. Defektnye belki. Postsinteticheskaya modifikatsiya. Kyiv: Naukova dumka; c1991. 231p

Bachert C, Hormann K, Mosges R. Sovremennaya diagnostika i lechenie sinusita i polipoza nosa. Rynolohiia. 2004;1:47–66

Bavbek S, Yilmaz I, Celik G, et al. Prevalence of aspirin-exacerbated respiratory disease in patients with asthma in Turkey: a cross-sectional survey. Allergol Immunopathol (Madr). 2012;40(4):225–230. DOI: http://doi.org/10.1016/j.aller.2011.05.015

Blackford SL. The Gale Encyclopedia of Cenetic Disorders. Cale; c2002. 691p

Carrell RW, Lomas DA. Conformational disease. The Lancet. 1997;350(9071):134–138. DOI: http://doi.org/10.1016/S0140-6736(97)02073-4

Chaaban MR, Walsh EM, Woodworth BA. Epidemiology and differential diagnosis of nasal polyps. Am. J. Rhinol. Allergy. 2013;27(6):473–478. DOI: http://doi.org/10.2500/ajra.2013.27.3981

Cierash LM, King J. Protein folding: deciphering the second half of the genetic code. Amer. Assn. for Advancement; c1990. 334p

Clement PAR, Bluestone CD, Gordts F, Lusk RP, et al. Management of rhinosinusitis in children. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1998;124:31–34. DOI: http://doi.org/10.1001/archotol.124.1.31

Fokkens W, Lund V, Mullol J. European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2012. Rhinol Suppl. 2012;(50):329

Ledford DK, Lockey RF. Aspirin or Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug-Exacerbated Chronic Rhinosinusitis. J Allergy Clin Immunol Pract. 2016;4(4):590–598. DOI: http://doi.org/10.1016/j.jaip.2016.04.011

Lockey RF, Rucknagel DL, Vanselow NA. Familial occurrence of asthma, nasal polyps and aspirin intolerance. Ann. Intern. Med. 1973;78:57–63. DOI: http://doi.org/10.7326/0003-4819-78-1-57 [PMid: 4682309]

Mullol J, Fernandez-Morata JC, Roca-Ferrer J, Pujols L, Xaubet A, Benitez P, Picado C. Cyclooxygenase 1 and cyclooxygenase 2 expression is abnormally regulated in human nasal polyps. Allergy Clin Immunol. 2002;109:824–830. DOI: http://doi.org/10.1067/mai.2002.123534

Picado C, Fernandez-Morata JC, Juan M, Roca-Ferrer J, Fuentes M, Xaubet A, Mullol J. Cyclooxygenase-2 mRNA is downexpressed in nasal polyps from aspirin-sensitive asthmatics. Am J Respir Crit Care Med. 1999;160:291–296. DOI: http://doi.org/10.1164/ajrccm.160.1.9808048 [PMid: 10390414]

Strahl BD, Allis CD. The language of covalent histone modifications. Nature. 2000;403:41–45. DOI: http://doi.org/10.1038/47412

Szabó K, Kiricsi Á, Révész M, et al. The -308 G>A SNP of TNFA is a factor predisposing to chronic rhinosinusitis associated with nasal polyposis in aspirin-sensitive Hungarian individuals: conclusions of a genetic study with multiple stratifications. Int Immunol. 2013;25(6):383–388. DOI: http://doi.org/10.1093/intimm/dxs162

Published
2017-06-12
Section
Original Research