Immunogenetic Status of Children with Mild Iodine Deficiency, Latent Iron Deficiency and Their Combination

  • U. Shalamay Ivano-Frankivsk National Medical University
  • L. Kovalchuk Ivano-Frankivsk National Medical University
  • N. Voronych-Semchenko Ivano-Frankivsk National Medical University
Keywords: mild iodine deficiency, latent iodine deficiency, chromosomal aberrations, association of acrocentric chromosomes, children of school age

Abstract

Due to the prevalence of microelementosis (including iodine and iron deficiencies), cytogenetic abnormalities in children with microelement imbalance were studied.

The objective of the research was to assess the abnormalities in the immunogenetic status of the organism by the frequency and spectrum of chromosomal aberrations, associations of acrocentric chromosomes and to determine the frequency of micronuclei in peripheral blood leukocytes in children with mild iodine deficiency, latent iron deficiency and their combination.

Materials and methods. There were examined 68 boys and 65 girls at the age of 6 to 18 years. In the analysis of indicators, the main attention was paid to the age- (6-11 and 12-18 years) and gender-related peculiarities.

Results and discussion. In all the children, associations of acrocentric chromosomes of two chromosomes were most commonly observed: in the control group, this indicator was 73.74%; in iodine deficiency, it was 67.72%; in iron deficiency, it was 67.68%; in combined microelementosis, the indictor was 68.68%. Chromosomal abnormalities were recorded in 56.03% of children. However, in the control group, this indicator was 40.94%, while in microelement imbalance, it was 71.13%. The most significant changes in the spectrum of chromosomal aberrations were identified in iodine and iron deficiencies (increase in the frequency of paired fragments, dicentrics, translocations, and the presence of a ring chromosome).

Conclusions. Changes in the frequency and characteristics of the number of chromosomes in associations of acrocentric chromosomes, the frequency and spectrum of chromosomal aberrations, and the number of micronuclei indicated genotype instability, especially in iodine deficiency and combined microelement imbalance.

References

Bagatska NV, Enass Ghassan Sweedan. Chromosomal aberrations rate in children and adolescents with depressive disorders. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. 2012; 15 (1008): 81-85. [published in Russian]

Bagatska NV, Medzianovska EV. Evaluation of immunoreactivity of the organism in children and adolescents with juvenile rheumatoid arthritis. Visnyk problem biolohii ta medytsyny. 2015; 1 (117): 88-91. [published in Russian]

Bagatska NV. Tsytohenetyka liudyny: navchalnyi posibnyk. Kharkiv: KHNU imeni VN. Karazina; c2014. 164p.

Bochkov NP, Puzyrev VP, Smirnikhina SA. Klinicheskaya genetika: 4 izdaniye. Moscow: GEOTAR-Media; c2011; 565p.

Vorobtsova IE, Semenov AV. Vozrastnaya dinamika chastoty spontannykh i indutsirovannykh khromosomnykh aberratsiy v limfotsitakh krovi cheloveka pri yestestvennom i luchevom stareniyi. Radiatsionnaya biologiya. Radioekologiya. 2010; 3 (50): 253-258.

Zerova-Liubymova TE, Horovenko NG. Tsytohenetychni metody doslidzhennia khromosom liudyny: metodychni rekomendatsiyi. Kyiv. KMAPO im. PL. Shupyka. 2003; 25.

Enass Ghassan Sweedan. Comparison of spontaneous mutagenesis level in children of both sexes with depressive disorders. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.N. Karazina. 2013; 18 (1079): 81-86. [published in Russian]

Kovaleva OA. Tsitogeneticheskiye anomaliyi v somaticheskikh kletkakh mlekopitayushchikh. Tsitologiya i genetika. 2008; 1: 58-72.

Korenev NM, Shevchenko NS, Nefidova VE. Importance of chromosome instability in development of osteoarthritis at adolescents. Mezhdunarodnyy zhurnal pediatriyi, akusherstva i ginekologiyi. 2013; 4 (1): 95-100. [published in Ukrainian]

Kocherha ZR, Kovalchuk LYe, Herashchenko SB. Cyto-densitometric indices of somatic cells in healthy newborns and neonates with intrauterine growth retardation. Galic'kij likars'kij visnik. 2015; 22 (2): 53-56. [published in Ukrainian]

Lyubimova NE, Vorobtsova IE. Vliyaniye vozrasta i nizkodozovogo oblucheniya na chastotu khromosomnykh aberratsiy v limfotsitakh cheloveka. Radiats. biologiya. Radioekologiya. 2007; 1 (47): 80-85.

Mamenko MYe, Bielykh NA. Klinichni rekomendatsii z diahnostyky, likuvannia ta profilaktyky yododefitsytnykh zakhvoriuvan u ditei. Kyiv. c2014. 31p.

Marushko YuV, Lisochenko OO. Zalizodefitsytni stany u ditei na suchasnomu etapi. Sovremennaya pediatriya. 2011; 1: 84-88.

On improvement of medical and genetic assistance in Ukraine. The order of Ministry of Health of Ukraine and the Academy of Medical Sciences of Ukraine of 31.12.2003. No 641/84

Smiyan OI, Vasylyshyn KhI, Klymovets M, Shyshchuk A. Diagnosis of iron deficiency in children: the modern view on the problem. Visnyk SumDU: Ser. "Medytsyna". 2012; 1: 105-110. [published in Ukrainian]

Pankiv VI. Praktychna tyreoiidolohiia. Donetsk: Zaslavskyi O.Yu; c2011; 224p.

Talan OA, Shemetun OV, Kurinnyi DA, Pilinskaya MA. Cytogenetic examination of people of different ages perfomed using the G-bending of metaphase chromosomes. Faktory eksperymentalnoii evoliutsii orhanizmiv. 2014; 14: 229-231. [published in Russian]

An International system for human cytogenetic nomenclature: high-resolution banding (2013). Standing committee on Human Cytogenetic nomenclature. Basel: Karger; c2013; 140p.

Erceg P, Milosevic DP, Despotovic N, Davidovic M. Chromosomal changes in ageing. J. of Genetics. 2007; 86 (3): 277-278. DOI: https://doi.org/10.1007/s12041-007-0035-6

Haridzhuk LI, Kovalchuk LYe. Cytogenetic changes in the hereditary apparatus of children of early age suffering from complicated pneumonia combined with iron deficiency anemia. The Pharma Innovation. 2013; 2 (9): 30-35.

Hamilton SP. A new lead from genetic studies in depressed siblings: assessing studies of chromosome 3. Am. J. Psychiatry. 2011; 168 (8): 783-789. DOI: https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2011.11060835

ISCN 2013: An International System for Human Cytogenetic Nomenclature. ShafferLG, McGowan-Jordan J, Schmid M, editors. c2013; 140p.

Pergadia ML, Wray NR et al. A 3p26-3p25 genetic linkage finding for DSM-IV major depression in heavy smoking families. Am. J. Psychiatry. 2011; 168 (8): 848-852. DOI: https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2011.10091319

Zimmermann MB. Iodine deficiency and excess in children: worldwide status in 2013. Endocrine practice. 2013; 19 (5): 839-846. DOI: https://doi.org/10.4158/EP13180.RA

Zimmermann MB, Boelaert K. Iodine deficiency and thyroid disorders. Lancet Diabetes. Endocrinol. 2015; 3 (4): 286-295. (14) 70225-6.

Published
2017-12-25
Section
Original Research