Substantiation, Development and Implementation of Person-Centered Assessment of Psychosocial Significance of Chronic Dermatosis at the Stage of Primary Healthcare

Keywords: chronic dermatoses, psychosocial functioning of an individual, primary healthcare

Abstract

High prevalence and incidence of chronic dermatoses among different age groups of Ukrainian population in combination with their multifactorial etiology and the progredient clinical course determine the need for the provision of general family medicine physicians with simple and accessible at the stage of primary healthcare technologies of medical care delivery to such patients. Patients with chronic dermatoses are known to be characterized by certain metabolic features, clinicopathologic cutaneous manifestations, as well as the development of special mental state associated with psychological trauma due to chronic dermatoses.

The objective of the research was to substantiate, develop and implement person-centered assessment of psychosocial significance of chronic dermatoses at the stage of primary healthcare delivery by general family medicine physicians.

Materials and methods. The study was carried out according to a specially developed program for collecting, accumulating and analyzing the results and included 114 patients with chronic dermatoses at the age of 29-58 years. Patients were divided into 2 groups: Group I included patients with chronic dermatosis duration of <10 years and Group II comprised patients with chronic dermatosis duration of over 10 years. Medical and psychological examination of patients with chronic dermatoses was performed using the method of differentiated self-assessment of the functional state - the WAM (well-being, activity, mood), the Spielberger State Anxiety Scale modified by Khanin Yu.L., the personality questionnaire of the Bekhterev Institute (LOBI) etc.

Conclusions. The prognostic value of the decrease in strength and energy is an adverse effect on a relatively long clinical course of the disease. The diagnostic value of work/study limitations is 0.896 bit, and the prognostic value of this factor is a psychological limit of psychosocial functioning of an individual due to long-term clinical course of the disease. The presence of chronic skin disease was found to affect the patients’ daily lives; taking (physical, aesthetic, intellectual, etc.). The diagnostic value of work/study limitations is 0.896 bit, and the prognostic value of this factor is a psychological limit of psychosocial functioning of an individual due to long-term clinical course of the disease. The presence of chronic skin disease was found to affect the patients’ daily lives; taking (physical, aesthetic, intellectual, etc.). This indicated greater (p<0.050) psychosocial limitation in individuals with long-term clinical course of chronic dermatoses being an indicator of the need for psycho-educational activities at the stages of clinical manifestations of chronic dermatoses.

Author Biography

Lidiya Cherkashyna, Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education
Department of family medicine, folk and non-traditional medicine and sanology
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

References

Aleksandrovskiy YuA. Pogranichnyye psikhicheskiye rasstroystva. Moscow: Meditsina; c1993. 400p.

Harnyk TP, Mykhailov BV, Cherkashyna LV et al. Otsinka rivnia somatohennoii astenizatsii pry khronichnykh zakhvoriuvanniakh ta dermatozakh riznoho henezu. Reiestr haluzevykh novovveden MOZ Ukraiiny. 2010. Vyp. 32-33. Haluzeve novovvedennia № 477/33/10.

Gubler YeV. Informatika v patologiyi, klinicheskoy meditsine i pediatriyi. Leningrad: Meditsina; c1990. 176p.

Mavrov II, Savenkova VV, Cherkashyna LV, Shkliar SP. Metodyka vyvchennia rehionalnoii poshyrenosti dermatoziv z urakhuvanniam faktoriv dovkillia. Reiestr haluzevykh novovveden MOZ ta AMN Ukraiiny, 2009. Vyp. 30-31. Haluzeve novovvedennia №73/30/09.

Mavrov II, Shkliar SP, Savenkova VV, Cherkashyna LV. Poshyrenist systemnykh zakhvoriuvan spoluchnoii tkanyny (z perevazhnym urazhenniam shkiry) u Kharkivskomu rehioni zalezhno vid faktoriv dovkillia. Dermatolohiia ta venerolohiia. 2009;1:3-18.

Mikhaylov BV, Serdyuk AI, Fedoseyev VA. Psikhoterapiya v obshchesomaticheskoy meditsine: Klinicheskoye rukovodstvo. Kharkov: Prapor; c2002. 128p.

Naprieienko OK. Depresii ta tryvoha v zahalnomedychnii praktytsi (sotsialni, diahnostychni ta likuvalno-profilaktychni aspekty). Visnyk psykhiatrii ta psykhofarmakoterapii. 2002;1:7-12.

Panchenko MS. Psychopathological symptoms in different variants of nonpsychotic disorders in patients with high cardiovascular risk. Visnyk problem biolohii i medytsyny. 2014;4:(114):172-176. [published in Ukrainian]

Cherkashyna LV. Sposib otsinky rivnia psykhosotsialnoii znachymosti dermatozu. Ukrainian patent UA 40546. 2009, April 10.

Cherkashyna LV. Sposib otsinky rivnia psykhotravmatyzatsii khvorykh dermatozom. Ukrainian patent UA40547. 2009, April 10.

Pro zatverdzhennia pasportu spetsialnosti 14.01.38 – zahalna praktyka-simeina medytsyna. The Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 01.07.2010, No 53-09/5.

Serdyuk AI, Mikhaylov BV, Korop AF, Chugunov VV. Metodika obyektivizatsiyi effektivnosti psikhoterapiyi somaticheskikh bolnykh: Metodicheskiye rekomendatsiyi. Kharkov; c1998. 28p.

Moskalenko VM, Voronenko YuV. Sotsialna medytsyna ta orhanizatsiia okhorony zdorovia: manual. Moskalenko VM, Voronenko YuV, editors. Ternopil; 2002;50-75.

Cherkashyna LV. Psykhohenni dermatozy: otsinka psykhosotsialnoii znachymosti na etapakh dermatolohichnoho monitorynhu. Zbirnyk naukovykh prats spivrobitnykiv NMAPO imeni P.L. Shupyka. 2012;21(4):122-130.

Cherkashyna LV. Somatogenias among the patients of dermatological profile: innovative providing of diagnostic technologies. Probl. ekolohichnoii ta med. henetyky i klin. imunolohii: Zb. naukovykh prats. 2013;2(116):345-358. [published in Ukrainian]

Published
2018-12-08
Section
Public Health Service