Independent Extracurricular Work as a Means of Improving Knowledge of Fifth Year Students of Medicine Faculty at the Department of Oncology

  • Anna Kryzhanivska Ivano-Frankivsk National Medical University
Keywords: independent extracurricular work, Medicine Faculty, the Department of Oncology

Abstract

Independent extracurricular work of fifth-year students of Medicine Faculty at the Department of Oncology in the context of credit-modular system of education was analyzed. The problem of proper organization of independent theoretical and practical student’s work was determined. The presence of sufficient amount of relevant literature and resource materials for student’s training was analyzed.

References

Bulakh IYe, Volosovets OP, Voronenko YuV. Systema upravlinnia yakistiu medychnoi osvity v Ukraini. Artpres; 2003. 211 p.

Stachenko D. Innovatsiia ta yakist pidhotovky fakhivtsiv u vyshchiy shkoli. Vyshcha shkola. 2005;1:43–45

Boiko NI. Osnovni pedahohichni aspekty vykorystannia informatsiinykh tekhnolohiy ta tekhnolohiy dystantsiinoho navchannia u samostiinii roboti studenta. Naukovi zapysy: zbirnyk naukovykh statei NPU im. M.P.Drahomanova (Kyiv). 2008;71:63–69

Baklan AO. Kontseptualni polozhennia diialnosti pedahoha. Suchasni problem yakosti osvity. 2007;242–246

Zaichuk VO. Upravlinnia yakistiu osvity yak skladova derzhavnoi osvitnioi polityky. Pedahohika i psykholohiia. 2007;2:18–26

Published
2016-12-27
Section
Medical Education