Dynamics of Recovery of Functions of the Nasal Cavity in Patients with Aspirin-Intolerant Polypous Rhinosinusitis in the Postoperative Period

  • Nadiya Melnyk Ivano-Frankivsk National Medical University
  • Vitaliy Hereliuk Ivano-Frankivsk National Medical University
  • Arsen Melnychuk Ivano-Frankivsk National Medical University
  • Hanna Melnychuk Ivano-Frankivsk National Medical University
  • Roksolana Kashivska Ivano-Frankivsk National Medical University
  • Lev Plaviuk Ivano-Frankivsk National Medical University
Keywords: educational process, foreign students, multimedia technologies, therapeutic dentistry, pediatric therapeutic dentistry

Abstract

The article presents the issue of expediency of multimedia technologies implementation into the process of study of “Therapeutic Dentistry” and “Paediatric Therapeutic Dentistry” disciplines for training of foreign dental students with English and Russian language of tuition. The author analyses effectiveness of student’s learning of the units “Periodontal disease” and “Periodontal disease in children” presented in multimedia and traditional forms during the practical classes. The use of multimedia support ultimately improves perception and comprehension of learning material and positively affects cognitive activity of foreign students. The lecturer is time-limited during the practical classes and by means of multimedia support he can provide guidelines for students who are not always good enough in English and Russian and in subject matter. This makes classes more emotionally comfortable for the lecturer and students and increases students’ motivation and activity. It also opens new opportunities for educational process and self-education. 

Thus, proficient use of multimedia facilitates the communication of a lecturer and a student with English or Russian language of tuition and significantly extends and improves educational process. 

 

References

Bohatyrova RV. [Main tasks of higher medical education in the process of reformation of public health system of Ukraine]. Medychna osvita. 2013;2:5

Boiko NI. Orhanizatsiia samostiinoi roboty studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv v umovakh zastosuvannia informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii. Thesis. Kyiv: 2008

Vanina EYu, Leontyev AN. Tekhnologiyi multimedia v uchebnom protsesse. Vysshee obrazovanie segodnya. 2008;2:73–76

Halytsia O. Psykholohichni aspekty navchalnoho protsesu u vyshchykh navchalnykh zakladakh. Vyshcha shkola. 2013;1 (103):48–56

Zahrynchuk MS, Martsyniuk VP, Mysula IR. Pidhotovka fakhivtsiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh Ukraiiny v suchasnykh umovakh na osnovi kompetentisnoho pidkhodu. Medychna osvita. 2013;1:11–17

Kartashova LA, Mozoliuk TM. Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii iak skladova systemy navchannia. Pedahohichnyi dyskurs: zbirnyk naukovykh prats (7th). Shorobur IM, editor. (Khmelnytskyi). KhHPA. 2010;Available from: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/peddysk/2010_7/mozoliuk.pdf.

Kovalchuk LYa. Vprovadzennia novitnikh metodyk i system navchalnoho protsesu v Ternopilskomu derzhavnomu universyteti imeni IYa Horbachevskoho. Medychna osvita. 2009;2:10–14

Multimedia v obrazovanii. Available from: http:/www.ido.edu.ru/open/multimedia/index.html.

Tretiak OS. Zastosuvannia innovatsiinykh pedahohichnykh tekhnolohii. Psykholoho-pedahohichni zasady proektuvannia innovatsiinykh tekhnolohii vykladannia u vyshchii shkoli. Andrushchenko VP, Luhovyi VI , editors. Kyiv: Pedahohichna dumka; 2011

Published
2016-12-27
Section
Medical Education