Use of Modern Technology When Teaching Chemistry Disciplines to Pharmaceutical Students

  • Oksana Melnyk Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine
Keywords: Information and Communication Technologies, Internet Resources, Self-Study, Chemistry Disciplines

Abstract

Abstract. The introduction of computer technologies into the educational process creates a special information environment that motivates students to learn chemistry disciplines. This facilitates understanding and solving many intelligent tasks, contributes to better understanding and illustrating chemical laws and phenomena. The use of modern information technologies takes students’ independent work to a new level, where both network resources of the university and publicly available Internet resources play a significant role. Responsible use of gadgets transforms them from cheating tools into the powerful source of obtaining necessary information to solve the tasks.

References

Maksymov OS. Metodyka vykladannia khimii u vyshchykh navchalnykh zakladakh: Pidruch. dlia studentiv khim. spetsialnostei vyshchykh navchalnykh zakladiv I-IV rivniv akredytatsii. Melitopol; c2014. 91p.

Bulhakova OO. Vykorystannia IKT na urokakh khimii ta biolohii. Tavriiskyi visnyk osvity. 2015;1:103-108.

Yuzbasheva HS, Chkhalo SV. Vykorystannia onlain resursu dlia pidvyshchennia kvalifikatsii vchyteliv khimii. Orhanizatsiia osvitnoho protsesu v zakladakh pisliadyplomnoii pedahohichnoii osvity z vykorystanniam elektronnykh tekhnolohii navchannia: metodychni rekomendatsii. Kyiv: DVNZ "Un-t menedzh osvity". 2017;131-145.

Semerikov SO, Striuk MI, Moiseienko NV. Mobilne navchannia: istoryko-tekhnolohichnyi vymir. Teoriia i praktyka orhanizatsii samostiinoii roboty studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv. Kryvyi Rih: Knyzhkove vydavnytstvo Kyreievskoho. 2012;188-242.

Published
2020-12-29
Section
Medical Education