Інструкції

Інструкції українською мовою щодо користування системою журналів доступні за посиланнями:

Як подати рукопис?

Інструкція для авторів

Інструкція для рецензентів

Правила оформлення рукопсів для подачі

 1. Рукопис, який подається, не був раніше опублікований, не перебуває на розгляді в іншому журналі (або пояснення повинно бути надано в коментарях до редактора).

  Стаття, яка подається, є:

  • Оригінальне дослідження;
  • Огляд літератури;
  • Клінічний випадок;
  • Організація охорони здоров’я;
  • Медична освіта;
  • Дискусії, історії медицини.
 2. Файл рукопису в Microsoft Word або RTF.
 3. По можливості, URL-адреси посилань повинні бути представлені.
 4. ТИТУЛЬНА СТОРІНКА формується як ОКРЕМИЙ ФАЙЛ і містить:
  1. Назву рукопису.
  2. Повне ім’я (НЕ ІНІЦІАЛИ) і прізвище авторів, їхні найвищі академічні звання, заклад, у якому працюють на даний момент.
  3. Внесок кожного автора.
  4. Подяка авторів усім, хто був задіяний у ході підготовки рукопису (за бажанням).
  5. Подяка авторів за фінансову підтримку, гранти і т.д. (якщо є).
  6. Вказання ймовірних конфліктів інтересів, якщо такі є.
  7. Ім’я та прізвище, контактний номер телефону і електронну адресу автора-кореспондента.

   Якщо рукопис планується публікувати не тільки англійською, а й українською/російською, то необхідно надати інформацію пунктів a-e й цими мовами.

   Якщо автори мають бажання опублікувати рукопис тільки англійською мовою, це потрібно вказати. Однак, це не звільняє авторів від надання повного тексту англійською (обовязково!) та українською (чи російською) мовами.

 5. Основний файл тексту рукопису не повинен містити жодної інформації про авторів та їхні установи з метою попередження ідентифікації авторами і рецензентами один одного.

  Інформація про авторів повинна бути також видалена з властивостей файлу. Дотримання цього пункту є обовязковим для забезпечення процесу подвійного сліпого рецензування.

 6. Форматування тексту рукопису: 1,5 міжрядковий інтервал; шрифт Times New Roman 14pt; поля: верхнє - 20 мм, нижнє - 25 мм, ліве - 30 мм, праве - 10 мм; курсив можна використовувати, підкреслення - ні (за винятком URL-адрес); всі ілюстрації, малюнки та таблиці повинні бути розміщені в тексті у відповідних місцях, а не в кінці.
  1. Всі ілюстрації, малюнки повинні мати високу роздільну здатність (300 точок на дюйм). Малюнки повинні бути пронумеровані в порядку їх першого згадування в тексті (тобто рис. 1, рис. 2 і ін.). Підписи повинні бути розміщені під їхніми рисунками. Рисунки повинні також бути завантажені окремими файлами.
  2. Таблиці повинні бути пронумеровані і наводяться в тексті послідовно арабськими цифрами (тобто Таблиця 1, Таблиця 2 і т.д.). заголовки таблиць (не більше 15 слів) повинні бути включені над таблицями, і легенди повинні бути включені під таблицями. Таблиці не повинні бути вбудовані як рисунки чи файли електронних таблиць. Вони повинні бути створені за допомогою Вашого текстового процесора (програми обробки текстів).
 7. Резюме (Abstract) розміщується окремо від статті, тому вони повинні бути інформативними, і, водночас, розкривати суть роботи без основного тексту статті. Об’єм резюме - до 250 слів.

  Резюме оригінальних наукових статей повинні бути структурованими і відображати мету, матеріали і методи (коротко), результати, висновки.

 8. Ключові слова: максимум – 5 (символ «крапки з комою» як роздільник).
 9. Структура статті оригінального дослідження:
  1. Постановка завдання та аналіз останніх досліджень
  2. Мета
  3. Матеріали та методи. Цей розділ повинен включати:
   1. проектування і постановка дослідження;
   2. характеристика, опис матеріалів;
   3. чіткий опис всіх процесів, заходів і порівнянь;
   4. тип статистичного аналізу, який використовується, в тому числі для розрахунку потужності в разі потреби.
  4. Результати (у випадку необхідності можна поєднати з розділом обговорення) повинні включати в себе результати дослідження в тому числі, в разі необхідності, результати статистичного аналізу, які повинні бути включені або в текст, або представлені в таблицях чи рисунках.
  5. Обговорення - слід провести аналіз отриманих результатів у контексті існуючих досліджень. Обговорення – розділ, у якому здійснюється порівняння отриманих даних з уже існуючими результатами та аналізуються можливі причини і наслідки, тому даний розділ рукопису супроводжується частим, активним цитуванням, тому посилання на 5-7 авторів – це не «Обговорення». Даний розділ за обємом займає 40-50% рукопису. Якщо ж «обговорення» 1-1,5 сторінки – це не аналіз результатів, а нотатки, що не припустимо для наукової публікації.
  6. Перспективи подальших досліджень.
  7. Висновки. У цьому розділі слід чітко вказати основні висновки і дати пояснення важливості і актуальності дослідження.

   Стаття з описом клінічного випадку повинна включати в себе резюме з ключовими словами, фон, клінічний випадок, висновки і список літератури.

    

   Стаття, у якій викладено огляд літератури, повинна включати в себе резюме з ключовими словами, фон, основний текст, висновки і список літератури.

   Стаття, у якій висвітлюються питання організації охорони здоров'я чи медичної освіти, можуть мати структуру статті оригінального дослідження чи огляду літератури.

 10. Список літератури. Використовуйте тільки стиль цитування Vancouver. Його шаблон доступний в таких програмах як Mendeley (http://www.mendeley.com/), EndNote (http://www.endnote.com/support/enstyles.asp) і Reference Manager (http://refman.com/downloads/styles). Приклад: Barnett AH. Origin of the microangiopathic changes in diabetes. 1993;(2):218-222. doi:10.1038/eye.1993.52.
 11. Автор, який здійснює подання рукопису, ПОГОДЖУЄТЬСЯ у «Коментарях до редактора» (на першому етапі подачі рукопису) вказати 2-х (!) рецензентів із зазначенням їхніх імені, прізвища, афіліації та електронної пошти. Дотримання цього пункту є обовязковим для забезпечення процесу подвійного сліпого рецензування.