Quality Assessment of Medical Care at the Stage of Primary Healthcare: the Range of Diagnostic Procedures in Patients with Eczema
PDF

Keywords

general family medicine
quality assessment
diagnostic process
chronic dermatoses
eczema

How to Cite

Cherkashyna, L. (2018). Quality Assessment of Medical Care at the Stage of Primary Healthcare: the Range of Diagnostic Procedures in Patients with Eczema. Galician Medical Journal, 25(4). https://doi.org/10.21802/gmj.2018.4.5

Abstract

According to the results of studying the ranges of diagnostic measures among 75 patients with eczema, primary health care quality was assessed. The adequacy/completeness of clinical and anamnestic examination of patients with eczema by general family medicine physicians was at the level of (56.5÷59.8)% being characterized by the underestimation of the state of skin derivatives (microelementosis, vitamin deficiency) in (86.7±3.9)% of patients; the constitutional and biological markers, visceral and functional markers of undifferentiated connective tissue dysplasia in (74.7±5.0)% and (74.7±5.0)% of patients, respectively; the influence of unfavorable regional environmental factors, living conditions and professional activity, clinical and morphological evaluation of rash in (49.3±5.8)% of patients. According to the generalized quality index, the adequacy/completeness of clinical and laboratory examination of patients with eczema was at the level of (58.4÷63.4)% being characterized by a low level of examinations aimed at the detection of possible disorders of microelement homeostasis and comorbidity. According to the generalized quality index, the adequacy/completeness of clinical and instrumental examination of patients with eczema was at the level of 66.5 being characterized by a low level of instrumental diagnostics of autonomic homeostasis state, densitometry, anesthesiometry, imaging study of the joints.

https://doi.org/10.21802/gmj.2018.4.5
PDF

References

Gubler YeV. Informatika v patologiyi, klinicheskoy meditsine i pediatriyi. Leningrad: Meditsina; c1990. 176p.

Frolova TV, Okhapkina OV, Shcherbakov YuV et al. Konstytutsiino-biolohichni faktory ta styhmy dysembriohenezu u prohnozuvanni systemnoii dysplazii spoluchnoii tkanyny. Kyiv: Ministry of Health of Ukraine Guidelines; c2008. 16p.

Shkliar SP, Kravchenko IM, Cherkashyna LV. Metodyka otsinky efektyvnosti medychnykh marshrutiv patsiientiv v ambulatoriiakh zahalnoii praktyky-simeinoii medytsyny. Kyiv: Ministry of Health of Ukraine Guidelines; c2013. 16p.

Moskalenko VM, Voronenko YuV. Sotsialna medytsyna ta orhanizatsiia okhorony zdorovia. Moskalenko VM, Voronenko YuV, editors. Ternopil: Ukrmedknyha; c2002. 50-75.

Shkliar SP, Kravchenko IM, Cherkashyna LV. Sotsiometrychna otsinka yakosti medychnoii dopomohy v ambulatoriiakh zahalnoii praktyky-simeinoii medytsyny. Kyiv: Ministry of Health of Ukraine Guidelines; c2013. 20p.

Cherkashyna LV. Zdorovia u XXI stolitti: perspektyvy rozrobky, aprobatsii ta vprovadzhennia dokazovykh tekhnolohii otsinky efektyvnosti likuvannia v klinichnii dermatolohii. Zbirka tez dopovidei Vseukraiinskoii naukovo - praktychnoii konferentsii "Zdorovia u XXI stolitti" (23.01.2009). Kyyiv: NMU im. O.O. Bohomoltsia. 2009;58-59.

Cherkashyna LV. Kliniko-anamnestychni osoblyvosti khvorykh na psoriaz: faktory klinichnoii manifestatsii ta ryzyku zahostren. "Simeina medytsyna na shliakhu do vysokoii yakosti PMSD" naukovo – prakt. konfer. Kharkiv. (29-30.05.08). 2008;64.

Cherkashyna LV. Somatogenias among the patients of dermatological profile: innovative providing of diagnostic technologies. Problemy ekolohichnoii ta medychnoii henetyky i klinichnoii imunolohii: Zbirnyk naukovykh prats. 2013; 2(116):345-358. [published in Ukrainian]

Cherkashyna LV. Sposib otsinky rivnia psykhosotsialnoii znachymosti dermatozu. Ukrainian patent UA 40546. 2009 April 10.

Pro zatverdzhennia pasportu spetsialnosti 14.01.38 – zahalna praktyka-simeina medytsyna. The Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 01.07.2010, No 53-09/5.

Otsinka efektyvnosti orhanizatsii ta nadannia pervynnoii medyko-sanitarnoii dopomohy. The Order of the Ministry of Health of Ukraine of 05.10.2011, No 646.

Shklyar SP, Cherkashyna LV, Krivko MV et al. Priorytetni napriamky rozvytku ta vprovadzhennia dokazovykh tekhnolohii otsinky klinichnoii efektyvnosti kompleksnoii terapii iz zastosuvanniam metodiv narodnoii ta netradytsiinoii medytsyny. Medytsyna. 2009;1(23):118-121.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.