Physioprophylaxisin Physiotherapy with Emphasis on Physical Activity
PDF

Keywords

physioprophylaxis
prophylaxis
physiotherapy
physical activity

How to Cite

Kubińska, Z., Mysula, I., Zaworski, K., & Pocztarska-Głos, A. (2019). Physioprophylaxisin Physiotherapy with Emphasis on Physical Activity. Galician Medical Journal, 26(2). https://doi.org/10.21802/gmj.2019.2.3

Abstract

Currently, physiotherapist's work is to provide health services to healthy and sick people. One of the types of these services is physioprophylaxis, i.e. prophylactic activity consisting in promotion of pro-health behaviours as well as development and maintenance of the fitness and endurance of people of all ages to prevent disability. The term 'physioprophylaxis', which has been familiar to physiotherapists only, has been known in Poland in the area of health culture for merely a few years. The authors of the study believe that there is a need to promote the knowledge about the role of physioprophylaxis in the area of health culture, education, science, and society. The role of physical activity in physioprophylaxis is emphasised as well.

 It is evident that the legal regulations of the profession of physiotherapists are not reflected in appreciation of their comprehensive preventive and therapeutic competences in the health care system or in the general public awareness.

https://doi.org/10.21802/gmj.2019.2.3
PDF

References

Klukowski KS, Nowotny J, Czamara A,(red. nauk.) Słownik Fizjoterapii Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014.

Kubińska Z., Zaworski K.: Fizjoprofilaktyka jako potrzeba i świadczenie zdrowotne. Podstawy teoretyczne. Fizjoter Pol 2018; 18(2): 58-68.

Dz. U.2015 poz. 1994 USTAWA z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, Kancelaria Sejmu (05.12.2018), https://kif.info.pl/ustawa-o-zaw.

Dz. U. RP z dnia 9 lipca 2018 r. poz. 1319, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/

Wykaz Efektów Kształcenia Po Ukończeniu Jednolitych Studiów Magisterskich Na Kierunku Fizjoterapia w oparciu o zalecenia komisji ds. Edukacji Przeddyplomowej i PEF przy KIF.

Śliwa S. Profilaktyka pedagogiczna. Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. 2015.

Czarnecka A. Redefinicja społecznej funkcji profilaktyki, Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja. 2015, 25 ISSN 2300-3952.

Urban B. Teoretyczne wyznaczniki systemu profilaktyki społecznej w środowisku lokalnym W: Dorota Rybczyńska (red.) Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji Kraków Oficyna Wyd. Impuls. 2003; 21-24.

Szymańska J. Programy profilaktyczne Podstawy profesjonalnej psychoprofilaktyki, Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa. 2012.

Promocja zdrowia, Karta Ottawska, Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Promocja_zdrowia

Woynarowska B. Edukacja zdrowotna. Wyd. Naukowe PWN. W-wa. 2017; 107-119.

Demel M. Z dziejów promocji zdrowia w Polsce Tom III. AWF im. Bronisława Czecha w Krakowie. Kraków. 2000; 57-61.

Tomasik T. Prewencja chorób układu krążenia w podstawowej opiece zdrowotnej. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. 2014;12 (4): 338-351.

Grodzicki T. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym w wieku podeszłym, Gerontologia Polska. 2012; 20(4): 119-147.ISSN 1425-4956.

Drygas W, Piotrowicz R, Jegier A, Podolec P. Aktywność fizyczna u osób zdrowych. Forum Profilaktyki. 2008; 3 (12).

Kantomaa MT, Tammelin TH, Demakakos P, Ebeling HE, Taanila AM. Physical activity, emotional and behavioural problems, material education and self-reported educational performance of adolescents. Health Educ Res Advence. 2009; 10: 1093. DOI: https://doi.org/10.1093/her/cyp048 [PMid:19762353]

Wojtczak A. Zdrowie publiczne. Wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku. Wydawnictwo PZWL. 2009.

Nowotny J. Podstawy Fizjoterapii. Tom I. Wydawnictwo Kasper. Warszawa. 2004.

Górski J. Fizjologia wysiłku fizycznego. PZWL Wydawnictwo Lekarskie. Warszawa. 2011.

Wojtasik W, Szulc A, Kołodziejczyk M, Szulc A. Wybrane zagadnienia dotyczące wpływu wysiłku fizycznego na organizm człowieka. Journal of Education, Health and Sport. 2015; 5(10): 350-372.

Janiszewska M, Kulik T, Dziedzic M, Żołnierczuk-Kieliszek D, Barańska A. Osteoporoza jako problem społeczny - patogeneza, objawy i czynniki ryzyka osteoporozy pomenopauzalnej. Probl Hig Epidemiol. 2015, 96(1): 106-114.

Szczepaniak R, Brzuszkiewicz-Kuźmicka G, Szczepkowski M, Pop T, Śliwiński Z. Ocena aktywności ruchowej i sprawności fizycznej kobiet po 65 roku życia ze zdiagnozowaną osteoporozą. Doniesienia wstępne. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w W-wie. Rzeszów. 2014; 1: 62-73.

Podbielska M, Sokołowski K, Sokołowska M. Ocena poziomu wiedzy na temat osteoporozy i stosowanej profilaktyki wśród kobiet po 50 roku życia. Zeszyty Naukowe WSSP. 2013; 17: 87-96.

Biernat E. Aktywność fizyczna w życiu współczesnego człowieka. E-Wydawnictwo NCBKF. 2014; 1-4.

Makowiec-Dąbrowska T. Wpływ aktywności fizycznej w pracy i życiu codziennym na układ krążenia. Forum Medycyny Rodzinnej. 2012; 6(3): 130-138.

Guszkowska M, Anna Kozdroń A. Wpływ ćwiczeń fizycznych na stany emocjonalne kobiet w starszym wieku. Gerontologia Polska. 2017; 2: 71-78.

Straburzyński G, Straburzyńska-Lupa A. Fizjoterapia. PZWL Wydawnictwo Lekarskie. Warszawa. 2003.

Kozak-Szkopek E, Galus K. Wpływ rehabilitacji ruchowej na stan układu oddechowego kobiet w podeszłym wieku. Gerontologia Polska. 2010; 18(4): 201-206.

Prączko K, Kostka T. Aktywność ruchowa a występowanie infekcji górnych dróg oddechowych u osób starszym wieku. Gerontologia Polska. 2016; 13(3): 195-199.

Pedersen BK, Hoffman-Goetz L. Exercise and the immune system: regulation, integration, and adaptation. PhysiologicalReviews. 2000; 80: 1055-1081. DOI: https://doi.org/10.1152/physrev.2000.80.3.1055 [PMid:10893431]

Yan H, Kuroiwa A, Tanaka H, Shindo M, Kiyonaga A, Nagayama A. Effect of moderate exercise on immunesenescence in men. Eur. J. Appl. Physiol. 2001; 86: 105-111. DOI: https://doi.org/10.1007/s004210100521 [PMid:11822468]

Gębka D, Kędziora-Kornatowska K. Korzyści z treningu zdrowotnego u osób w starszym wieku. Probl Hig Epidemiol. 2012; 93(2): 256-259.

Wojtyła-Buciora P, Marcinkowski JT. Aktywność fizyczna w opinii młodzieży licealnej i ich rodziców. Probl Hig Epidemiol. 2010; 91(4): 644-649.

Brunes A, Augestad LB, Gudmundsdottir SL. Personality, physicalactivity, and symptoms of anxiety and depression: the HUNT study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2013; 48(5): 745-756. DOI: https://doi.org/10.1007/s00127-012-0594-6 [PMid:23052425]

Ensari I, Greenlee TA, Motl RW, Petruzzello SJ. Meta-analysis of acute exercise effects on state anxiety: an update of randomized controlled trials over the past 25 years. Depress Anxiety. 2015; 32(8): 624-634. DOI: https://doi.org/10.1002/da.22370 [PMid:25899389]

Chmielowska M: Chcemy, aby NFZ i MZ opłacało fizjoprofilaktykę. Rozmawa prezesa KIF Macieja Krawczyka z Medexpressem, 2018. www.medexpress.pl/chcemy-aby-nfz-i-mz-oplacalo-fizjoprofilaktyke/69931.

Lisowska K, Prof. Krawczyk. Samodzielność stwarza przed fizjoterapeutami kolejne wyzwania, Rynek Zdrowia. 2019.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.