Students’ Scientific Circle of Obstetrics and Gynaecology
PDF

Keywords

obstetrics and gynecology

How to Cite

Polishchuk, I. (2017). Students’ Scientific Circle of Obstetrics and Gynaecology. Galician Medical Journal, 24(2). https://doi.org/10.21802/gmj.2017.2.16

Abstract

The students’ scientific circle is the kind of teaching obstetrics and gynaecology in a higher medical institution. The circle is an elective form of learning that allows the students to get deeper knowledge of a subject and to perfect themselves in the issues of diagnostics in obstetrics and gynaecology as well as to acquaint themselves with basic medical techniques. It helps identify students who are capable of scientific research and allows the students to improve their ability to analytical perception of professional information, the ability to present it to the audience, ask and answer the questions publicly. The article presents the results of practical and research activities of obstetric and gynaecologic section of the students’ scientific circle of Ivano-Frankivsk National Medical University.

https://doi.org/10.21802/gmj.2017.2.16
PDF

References

Vasyliuk VM, Kravchuk NV, Vasshtiuk VV. Osnovy klinichnoho myslennia. Medychna osvita. 2004;34:33-36.

Poliachenko YuV, Perederii VH, Volosovets OP, Moskalenko VF, et al. Medychna osvita u sviti ta v Ukraiini: navchalnyi posibnyk. Kyiv: Knyha-plius; c2005. 383p.

Shved MI, Bodnar LP, Mazur LP, et al. Novi tekhnolohii udoskonalennia samostiinoi roboty studentiv na kafedri vnutrishnoii medytsyny №1. Medychna osvita. 2010;2:143-145.

Prokaza OT, Hrytskykh OV. Naukovo-pedahohichni doslidzhennia studentiv yak vazhlyvyi komponent modulno-reitynhovoi pedahohichnoi systemy. Osvita Donbasu. 2009;3-4(134-135):8-13.

Boichuk AV, Franchuk AYu, Shadrina BC, et al. Shliakhy optymizatsii navchalnoho protsesu na akusherstva i hinekolohii fakultetu pislia dyplomnoi osvity. Medychna osvita. 2010;1:60-65.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.