System of Educational Process Organization at the Department of Endocrinology and the Department of Internal Medicine No 1, Immunopathology and Allergology named after academician Neiko Ye.M. of Ivano-Frankivsk National Medical University
PDF

Keywords

educational process
credit-module system

How to Cite

Didushko, O., Herych, P., & Cherniavska, I. (2018). System of Educational Process Organization at the Department of Endocrinology and the Department of Internal Medicine No 1, Immunopathology and Allergology named after academician Neiko Ye.M. of Ivano-Frankivsk National Medical University. Galician Medical Journal, 25(1). https://doi.org/10.21802/gmj.2018.1.4

Abstract

The 

The article highlights the system of educational process organization during module 1 of the subject “Internal Medicine” at the Department of Endocrinology and the Department of Internal Medicine No 1, Immunopathology and Allergology named after academician Neiko Ye.M. of Ivano-Frankivsk National Medical University. The possibilities of combining long-term experience and the traditions of national medical school with the principles of the credit-module system are described.

https://doi.org/10.21802/gmj.2018.1.4
PDF

References

Novi tekhnolohii navchannia: nauk.-metod. zb. Kyiv: Vinnytsia; c2012. 296p.

Khoruzhyi HF. Akademichna kultura: tsinnosti ta pryntsypy vyshchoii osvity: navch. posib. Kyiv. c2012. 320p.

Pro provedennia pedahohichnoho eksperymentu z zaprovadzhennia kredytno-modulnoii systemy orhanizatsii navchalnoho protsesu. Available from: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/3126/

Fedchenko SN. Vykorystannia suchasnykh tekhnolohii: systema kontroliu i korektsii znan studentiv. Klinichna ta eksperymentalna patolohiia. c2006. 25p.

Botsiurko VI, Babenko IH, Skrypnyk NV, Didushko OM, Kostitska IO, Tymkiv IV et al. Klinichnyi rozbir - osnovna lanka navchannia studentiv. Galic'kij likars'kij visnik. 2006;13(2):85-86.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.