Level of Arachidonic Acid and State of Peroxidation Processes in Patients with Aspirin-Intolerant Polypous Rhinosinusitis
HTML
PDF

Keywords

aspirin-intolerant polypous rhinosinusitis
arachidonic acid

How to Cite

Koshel, I. (2016). Level of Arachidonic Acid and State of Peroxidation Processes in Patients with Aspirin-Intolerant Polypous Rhinosinusitis. Galician Medical Journal, 23(4), E2016410. https://doi.org/10.21802/gmj.2016.4.10

Abstract

The main peculiarity of aspirin-intolerant polypous rhinosinusitis pathogenesis is the presence of “genetic block” of constitutive cyclooxygenase being the key enzyme of the arachidonic acid metabolism. It justifies the necessity of studying its metabolic peculiarities.

The objective of the research was to determine the level of arachidonic acid as well as the state of lipid and protein peroxidation processes in patients with aspirin-intolerant polypous rhinosinusitis.

Materials and methods. The levels of arachidonic acid, malondialdehyde and oxidative modification of serum proteins were studied in 20 patients with aspirin-intolerant polypous rhinosinusitis and 7 healthy individuals.

Results. Significantly elevated levels of arachidonic levels were observed. The search for alternative metabolic pathways stimulated lipid and protein peroxidation processes and led to the increase in the levels of malondialdehyde and oxidative modification of serum proteins. The peculiarities of biochemical changes indicated pro-inflammatory orientation of lipid metabolism.

Conclusions. The obtained data confirmed the hypothesis of “genetic block” of the arachidonic acid metabolism as the main pathogenetic component of aspirin-intolerant polypous rhinosinusitis and allowed us to clearly interpret biochemical picture of the disease.

https://doi.org/10.21802/gmj.2016.4.10
HTML
PDF

References

Biokhimiya: Ucheb. dlya vuzov. Severin ES , editor. c2003. 779 p. ISBN: 5-9231-0254-4

Gavrilov VP, Gavrilova AR, Mazhul MM. Analiz metodov opredeleniya produktov perekisnogo okisleniya lipidov v syvorotke krovi po testu s tiobarbiturovoy kislotoy. Voprosy med khimiyi. 1987;1:118–122

Ganong WF. Fiziolohiia liudyny. Hzhehotskyi M, Shevchuk V, Zaiachkivska O , translators. Lviv: BaK; 2002. 784 p. ISBN: 966-7065-38-3

Koshel IV, Dudii PF, Ryzhyk VM, et al. Aspirynova triada: novi pohliady na etiopatohenez i diahnostyku. Ultrazvukova perynatalna diahnostuka. 2010;30:153–154

Koshel IV, Bahrii MM, Zabolotna DD. Riven ekspresii konstytutyvnoii tsyklooksyhenazy v tkanynakh porozhnyny nosa u patsientiv z riznym typom nazalnoho polipozy. Rynolohiia. 2014;3:21–30

Lapach SN, Chubenko AV, Babich PN. Statisticheskie metody v mediko-biologicheskikh issledovaniyakh s ispolzovaniyem Exel. Kyiv: Morion; c2000. 320 p.

Hrechanina OYa, Bohatyrova RV, Volosovets OP , editors. Medychna henetyka. Kyiv: Medytsyna; c2007. 536 p.

Netiukhailo LH, Kharchenko SV. Aktyvni formy kusniu (ohliad literatury). Molodyi vchenyi. 2014;9(12):131–134

Dubinina EE, Burmistrov SO, Khodov DA, Portnov IG. Okislitelnaya modifikatsiya belkov syvorotky krovi cheloveka, metody eye opredeleniya. Voprosy meditsinskoy khimiyi. 1995;41(1):24–26

Muravleva LE, Molotov-Luchanskiy VB, Klyuev DA, Bakenova RA, Kultanov BZh, Tankibayeva NA, Koykov VV, Omarova GA. Okislitelnaya modifikatsiya belkov: problemy i perspektivy issledovaniya. Fundamentalnyye issledovaniya. 2010;1:74–78

Popovych VI, Ostrovskyi MM, Varunkiv OI, Koshel IV , inventors; Popovych VI, Ostrovskyi MM, Varunkiv OI, Koshel IV , assignees. Sposib diahnostyky aspirynovoii hiperchutlyvosti u khvorykh na bronkhialnu astmu shliakhom vyznachennia funktsionalnoho stanu metabolizmu arakhidonovoii kysloty. Ukrainian patent UA 100487. 2012 Dec 25

Popovych VI, Kovalchuk LYe, Ersteniuk HM, Ryzhyk VM, Koshel IV. Aspirynova triada, yak metabolichne zakhvoriuvannia. ZhVNHKh. 2009;2:76–86

Putilina FE. Svobodnoradikalnoye okisleniye. St. Petersburg: Izdatelstvo CPb. universiteta; c2008. 161 p.

Shyian SP. Kliniko-biokhemichne obhruntuvannia antyoksydantnoii terapii u khvorukh na polipozni rynosynusyty [dissertation]. Kyiv: 2016. 129 p.

Batra PS, Tong L, Citardi MJ. Analysis of comorbidities and objective parameters in refractory chronic rhinosinusitis. Laryngoscope. 2013;123:S1–11 DOI: http://doi.org/10.1002/lary.24418

Bozkus F, San I, Ulas T, Iynen I, Yesilova Y, Guler Y, et al. Evaluation of total oxidative stress parameters in patients with nasal polyps. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2013;33(4):248–53[PMid: 24043912][PMCid: PMC3773957]

Fokkens W, Lund V, Mullol J. EP3OS 2012 European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2012. Rhinol Suppl. 2012;50:329

Forer B, Landsberg R, Kivity S. Aspirin challenge in patients with chronic rhinosinusitis with polyps correlates with local and systemic inflammatory markers. Am J Rhinol Allergy. 2013 Nov-Dec;27(6):170–173. DOI: http://doi.org/10.2500/ajra.2013.27.3961

Krouse HJ, Krouse JH. Samter's Triad to Aspirin-Exacerbated Respiratory Disease: Historical Perspective and Current Clinical Practice. ORL Head Neck Nurs. 2015;33(4):14–18. [PMid: 26753248]

Makowska J, Lewandowska A, Kowalski M. Hypersensitivity to Aspirin and other NSAIDs: Diagnostic Approach In Patients With Chronic Rhinosinusitis. Curr Allergy Asthma Rep. 2015;15(8):47 DOI: http://doi.org/10.1007/s11882-015-0552-y

Jeanson L, Kelly M, Coste A, et A. al Oxidative stress induces unfolding protein response and inflammation in nasal polyposis. Allergy. 2012;67(3):403–412. DOI: http://doi.org/10.1111/j.1398-9995.2011.02769.x [PMid: 22188019]

Quinn MT, Gauss KA. Structure and regulation of the neutrophil respiratory burst oxidase: comparison with nonphagocyte oxidases. J Leukoc Biol. 2004;76:760–781. DOI: http://doi.org/10.1189/jlb.0404216 [PMid: 15240752]

Topal O, Kulaksızoglu S, Erbek SS. Oxidative stress and nasal polyposis: does it affect the severity of the disease? Am J Rhinol Allergy. 2014;28(1):1–4. DOI: http://doi.org/10.2500/ajra.2014.28.3963 [PMid: 24717866]

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.