Maksymyuk, V. V., Polyansky, I. Y., Tarabanchuk, V. V., & Haruk, L. M. (2016). Some Genetic Aspects of Acute Pancreatitis. Galician Medical Journal, 23(3). https://doi.org/10.21802/gmj.2016.3.51