Maksymyuk, V. V., I. Yu. Polyansky, V. V. Tarabanchuk, and L. M. Haruk. 2016. “Some Genetic Aspects of Acute Pancreatitis”. Galician Medical Journal 23 (3). https://doi.org/10.21802/gmj.2016.3.51.