Voloshynovych, M., Rosendahl, C., Girnyk, G., Tsidylo, I. and Blaha, I. (2020) “Clinical evolution of Spitz nevi”, Galician Medical Journal, 27(2), p. E2020213. doi: 10.21802/gmj.2020.2.13.