Maksymyuk, V. V., Polyansky, I. Y., Tarabanchuk, V. V. and Haruk, L. M. (2016) “Some Genetic Aspects of Acute Pancreatitis”, Galician Medical Journal, 23(3). doi: 10.21802/gmj.2016.3.51.